język migowy

Plan ogólny Gminy Brwinów

Plan ogólny będzie jednym z dokumentów określającym politykę przestrzenną gminy Brwinów. Sporządzony zostanie dla obszaru całej gminy, z wyłączeniem terenów innych niż ustalone przez ministra właściwego do spraw transportu. Plan ogólny będzie aktem prawa miejscowego i będzie stanowił podstawę do sporządzania planów miejscowych oraz decyzji
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. W planie ogólnym zostaną określone strefy planistyczne i gminne standardy urbanistyczne. Fakultatywnie można w planie ogólnym określić także obszary uzupełnienia zabudowy, obszary zabudowy śródmiejskiej oraz gminne standardy dostępności infrastruktury społecznej.

 

Uchwała w  sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Brwinów

 

Etapy sporządzania planu ogólnego

 

Ogłoszenia Burmistrza Gminy Brwinów o podjęciu przez Radę Miejską w Brwinowie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Brwinów oraz przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla potrzeb ww. planu

 

Formularz pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego

Formularz pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego - wersja edytowalna (WORD)

Instrukcja wypełnienia formularza dotyczącego aktu planowania przestrzennego