Gmina Brwinów w 2013 roku będzie sprzedawać grunty pod usługi nieuciążliwe oraz inwestycje mieszkaniowe wraz z działalnością rolniczą. Oferowane tereny znajdują się w Brwinowie oraz w sołectwach: Biskupice, Kanie, Koszajec, Parzniew.Brwinów, ul. Suwalska: budownictwo mieszkaniowe

Gmina Brwinów ogłosiła trzeci przetarg nieograniczony na sprzedaż działki przy ul. Suwalskiej. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie do 8 kwietnia 2013 r.
wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, która wynosi 290 000 zł.
Działka o powierzchni 1 466 m² leży na terenie nieposiadającym obecnie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Położona jest na obszarze o wiodącej funkcji mieszkaniowej

Ogłoszenie w BIP: http://brwinow.bipst.pl/index.php?action=pokaz&id=5873.

Biskupice: budownictwo mieszkaniowe i usługi

Pozostał jeszcze ponad tydzień do wniesienia wadium na zakup sprzedawanej przez gminę działki znajdującej się w Biskupicach przy drodze wojewódzkiej nr 720. Cena wywoławcza działki to 150 000 zł brutto.
Grunt o powierzchni 5 100 m² przylega od południowej swej granicy do drogi wojewódzkiej nr 720 na głębokości ok. 105 m. Jest to obszar mieszany o wiodącej funkcji mieszkaniowej, usługowej oraz rolniczo-produkcyjnej. Działka leży na terenie nie posiadającym obecnie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, tak więc określenie warunków zabudowy i zagospodarowania nastąpi w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Przetargi planowane w 2013 r.:

W 2013 roku gmina planuje sprzedaż atrakcyjnie położonych działek w Koszajcu oraz w Parzniewie. Teren w Koszajcu o powierzchni 2 400 m² blisko wiaduktu nad autostradą A2 przeznaczony jest pod działalność produkcyjno-usługową. Z kolei w sołectwie Parzniew, gdzie najszybciej przybywa nowych mieszkańców będzie możliwość nabycia działki przeznaczonej pod wielorodzinną zabudowę mieszkaniową z dopuszczeniem usług nieuciążliwych. Powierzchnia działki wynosi ponad 9,6 tys. m²

W drodze rokowań będzie można nabyć działkę pod działalność usługową w Kaniach bezpośrednio przy drodze wojewódzkiej nr 719 (trasa Warszawa-Grodzisk Maz.), jak również działkę w Brwinowie przy ul. Żwirowej o powierzchni prawie 4 000 m² niedaleko od Zespołu Szkół Ogólnokształcących i kortów tenisowych.

Informacji o nieruchomościach udziela:
Referat Gospodarki Nieruchomościami,
Urząd Gminy Brwinów,
ul. Grodziska 12, pokój 204, II piętro
tel. 22 738 26 13 oraz 22 738 26 53.