język migowy

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Kanie (os. Słoneczne)

Opublikowano:
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Kanie (os. Słoneczne)

TYTUŁ OPERACJI: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej zaopatrującej w wodę i odprowadzającej ścieki z wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej w miejscowości Kanie, Gmina Brwinów”.

CEL OPERACJI: Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Brwinów poprzez budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej zaopatrującej w wodę i odprowadzającej ścieki z wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej w miejscowości Kanie.

WYNIKI OPERACJI:

Zbiorowe systemy zaopatrzenia w wodę 0,772 km.

Systemy kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych 0,653 km.

NAZWA DZIAŁANIA:  „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”

Poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

WARTOŚĆ ZADANIA: 1.379.122,00 zł

WARTOŚĆ POMOCY: 561.542,00 zł

TERMIN REALIZACJI OPERACJI: 2020-2022 r.

INFORMACJE DODTAKOWE:

Operacja obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowę odcinka sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków na odcinku od ul. Leśnej do ul. Maciejkowej położonej w płd.-zach. części osiedla SŁONECZNE w Kaniach.

Prace projektowe polegające na zaprojektowaniu poprzedzające roboty budowlane prowadzone były w latach 2020-2021.  

Wybudowane sieci wodociągowa oraz kanalizacji sanitarnej rozpoczynają się w miejscu włączenia w istniejący wodociąg oraz sieć kanalizacyjną w ul. Leśnej, następnie przeprowadzone zostały przez tereny szkoły jazdy konnej PATATAJ, stowarzyszenia jeździeckiego SZARŻA stanowiące łąki/pastwiska oraz istniejącej oczyszczalni ścieków na terenie osiedla SŁONECZNE. Sieć wodociągowa kończy się tuż przed ul. Maciejkową łącząc się z istniejącym odcinkiem sieci. Sieć kanalizacji sanitarnej kończyć się będzie włączeniem w istniejącą studzienkę kanalizacyjną na terenie istniejącej oczyszczalni ścieków. W ramach inwestycji na terenie oczyszczalni ścieków wybudowana został również przepompownia ścieków bytowych.

Przeważająca część sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieć wodociągowa wykonane zostały metodą bezwykopową za pomocą przewiertów sterowanych. Pod dnem rzeki Zimna Woda sieci przechodzą w rurach osłonowych, również wykonane zostały metodą przewiertu sterowanego, bez naruszenia koryta rzeki. Taki przebieg gwarantuje brak zbędnej ingerencji w środowisko naturalne – inwestycja nie wpłynęła negatywnie na środowisko.

Do czasu wybudowania objętej operacją infrastruktury osiedle SŁONECZNE podłączone było do sieci wodociągowej w Nadarzynie, natomiast ścieki bytowe odprowadzane były do funkcjonującej na terenie osiedla indywidualnej oczyszczalni ścieków.

Tablica
Tablica
Tablica
Tablica
Budowa sieci wodociągowej
Budowa sieci wodociągowej
Budowa sieci wodociągowej
Budowa sieci wodociągowej
Budowa sieci wodociągowej
Budowa sieci wodociągowej
Tablica
Tablica

O Brwinowie

25 095+
Liczba mieszkańców
40
Zabytków w Brwinowie
6916
Powierzchnia w ha
+60%
Miejsc pracy