język migowy

Europejski Fundusz Społeczny

Opublikowano:
Europejski Fundusz Społeczny

Wsparcie dla Szkoły Podstawowej w Otrębusach (2020-2021), „Razem dla Rodziny” (2018-2020), „Ścieżka edukacyjno-zawodowa" (2018-2019), „Wsparcie dla przedszkoli w Brwinowie" (2017-2018) oraz „Wiedza moją potrzebą" (2017-2019)

Wsparcie dla Szkoły Podstawowej w Otrębusach

Kwota dofinansowania: 40 374 335,00 zł
Wartość projektu: 55 624 305,00 zł
Realizacja: 2020/2021

Gmina Brwinów w partnerstwie z Samorządem Województwa Mazowieckiego zrealizowała projekt pn. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” w ramach X Osi priorytetowej „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna”, którego celem jest podniesienie jakości nauczania w min. 330 szkołach z terenu Województwa Mazowieckiego poprzez zakup sprzętu i oprogramowania oraz przeprowadzenie szkoleń mających na celu przygotowanie szkół, nauczycieli i uczniów do nauki zdalnej.
W ramach projektu Szkoła Podstawowa w Otrębusach otrzymała pakiet sprzętu w postaci: zestawów komputerowych, laptopów, drukarek, urządzenia wielofunkcyjnego, projektora multimedialnego, monitora interaktywnego oraz pakiet oprogramowań wspierających naukę zdalną. Ponadto wsparciem szkoleniowym w zakresie nauczania zdalnego objęci zostali nauczyciele i uczniowie.

Wsparcie dla Szkoły Podstawowej w Otrębusach


Dotacja dla świetlic ŚOPS Razem dla Rodziny


Dofinansowanie Projektu „RAZEM DLA RODZINY –Rozwój usług społecznych w celu integracji dzieci i młodzieży z grup szczególnie narażonych na wykluczenie społeczne” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej Poddziałania 2) 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Dofinansowanie z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych: 362.000,00 zł
Całkowita wartość zadania: 392.450,00 zł.
Realizacja: do 31 maja 2020 r.

W ramach realizacji projektu zostanie poszerzona oferta dodatkowych zajęć oraz powstanie nowa świetlica podwórkowa we wsi Moszna. Nowe zajęcia w świetlicach mają na celu stymulowanie wszechstronnego rozwoju, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci, przeprowadzenie treningów rozwijających kompetencje społeczne, wyrównujących szanse edukacyjne czy kształtujących umiejętność uczenia się: robotyka, kurs języka angielskiego, wycieczka do edukacyjnej sali zabaw Klockownia, spektakle i warsztaty teatralne oraz radiowe


Ścieżka edukacyjno-zawodowa

Kwota dofinansowania: 72 944,00 zł
Koszt całkowity: 100 400,00 zł
Realizacja: 2018/2019

Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.3 Doradztwo edukacyjno-zawodowe w ramach ZIT, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Projekt był realizowany w latach 2018-2019. Jego głównym celem było podniesienie wśród uczniów kompetencji w zakresie budowania ścieżki kariery edukacyjno-zawodowej oraz poruszania się po rynku pracy. Projekt objął 324 uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Brwinowie oraz z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Brwinowie. Uczniowie klas VII, VIII podstawowych i III gimnazjalnych uczestniczyli w cyklu zajęć z doradcą edukacyjno-zawodowym (176 godzin) oraz psychologiem (176 godzin). Mieli okazję poznać pracę lokalnych firm: EL-SAM Elektromechanikę Pojazdową Romualda Rumianka, Centrum Doradztwa Rolniczego, Drukarnię Megraf, Smak Polskiej Tradycji sp. z o.o. (BUSTER). Wsparcie w ramach projektu otrzymało 9 nauczycieli, którzy uczestniczyli w szkoleniach z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego.

Ścieżka edukacyjno-zawodowa
Ścieżka edukacyjno-zawodowa
Ścieżka edukacyjno-zawodowa
Ścieżka edukacyjno-zawodowa
Ścieżka edukacyjno-zawodowa
Ścieżka edukacyjno-zawodowa
Ścieżka edukacyjno-zawodowa
Ścieżka edukacyjno-zawodowa
Ścieżka edukacyjno-zawodowa
Ścieżka edukacyjno-zawodowa

Wsparcie dla przedszkoli w Brwinowie


Kwota dofinansowania: 91 749,88 zł

Koszt całkowity: 122 289,88 zł

Działanie: 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży. Poddziałanie 10.1.4 Edukacja przedszkolna.

Projekt był realizowany od listopada 2017 r. do października 2018 r. w Przedszkolu nr 1 w Brwinowie, w Przedszkolu Filialnym Przedszkola nr 1 w Brwinowie oraz w Przedszkolu nr 3 w Brwinowie.
W ramach projektu zostały zrealizowane wyrównawcze zajęcia dodatkowe (1018 godz.) dla 42 dzieci (w tym 12 z niepełnosprawnościami) w wieku 3, 4 i 5 lat. Zajęcia dodatkowe – grupowe oraz indywidualne – obejmowały trening umiejętności społecznych, muzykoterapię, terapię ruchem, arteterapię oraz terapię ręki. Zajęcia były też prowadzone w formie terapii zaburzeń mowy z wykorzystaniem metody integracji sensorycznej (SI), której celem było usprawnienie działania systemów sensorycznych i procesów układu nerwowego. Dzięki ćwiczeniom dzieci nabyły umiejętności ułatwiające funkcjonowanie w grupie oraz nauczyły się, jak wyrażać i nazywać emocje. Celem projektu było zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz realizację dodatkowej oferty edukacyjnej dla dzieci z niepełnosprawnościami na terenie Gminy Brwinów.

Wsparcie dla przedszkoli w Brwinowie


Wiedza moją potrzebą


Kwota dofinansowania: 110 496,25 zł

Koszt całkowity: 148 056,25 zł

 

Działanie: 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży. Poddziałanie: 10.1.2 Edukacja ogólna w ramach ZIT
Projekt był realizowany w Szkole Podstawowej w Żółwinie od października 2017 r. do maja 2019 r. Objął 151 uczniów klas IV-VII szkoły podstawowej oraz II i III gimnazjum, w tym uczniów z niepełnosprawnościami.
Celem projektu było wsparcie kompetencji niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw i umiejętności takich jak kreatywność, innowacyjność, umiejętność pracy zespołowej i przedsiębiorczość. Wsparcie dotyczyło podniesienia wiedzy, umiejętności i potencjału edukacyjnego poprzez realizację zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki, języka angielskiego, fizyki, chemii; zajęć rozwijających dla uczniów zdolnych z matematyki i języka angielskiego; kół zainteresowań: informatycznych i szachowych. W ramach projektu zrealizowane zostały wyjazdy edukacyjne oraz doposażona została baza dydaktyczna szkoły: 24 roboty do nauki programowania i laptop z oprogramowaniem. Wszystkie działania służyły kształtowaniu już w młodym wieku umiejętności i postaw ułatwiających funkcjonowanie w przyszłości na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy, a także przyczyniły się do kształtowania nawyku uczenia się przez całe życie. Uczniowie korzystali też z wyjazdów edukacyjnych do Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie na lekcje „Przyroda z komputerem”.
Projekt zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju zaspokajał potrzeby uczniów w zakresie edukacji, samodoskonalenia oraz kompetencji społecznych.

Wiedza moją potrzebą

O Brwinowie

25 095+
Liczba mieszkańców
40
Zabytków w Brwinowie
6916
Powierzchnia w ha
+60%
Miejsc pracy