Likwidator Kółka Rolniczego w Milęcinie gmina Brwinów w likwidacji, Milęcin 37, 05-840 Brwinów informuje, że Walne Zebranie Kółka Rolniczego w Milęcinie podjęło uchwałę o rozwiązaniu Kółka oraz o otwarciu jego likwidacji w dniu 17.04.2015 r. Wzywa się wierzycieli Kółka do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie miesiąca od daty ukazania się tego ogłoszenia.