język migowy

Dotacja na unieszkodliwienie azbestu

Opublikowano:

Na dachach i fasadach budynków nadal jeszcze można zobaczyć azbest. Ze względu na dużą ilość wyrobów azbestowych ich usuwanie odbywa się stopniowo. Gmina Brwinów dofinansowuje usuwanie elementów dachów i elewacji wykonanych z tego niebezpiecznego materiału.

Do 31 października 2024 r. można składać w urzędzie wypełnione wnioski o dotację. Od wielu lat w Polsce realizowany jest program dotyczący oczyszczania kraju z azbestu. Brwinów ze swoim uchwalonym w 2014 r. „Programem usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Brwinów” wpisuje się w założenia rządowego dokumentu i oferuje właścicielom i administratorom posesji finansowe wsparcie oraz działania informacyjno-edukacyjne.

Maksymalna kwota dotacji przyznawana przez gminę Brwinów na usuwanie azbestu wynosi 95% udokumentowanych fakturami wydatków, lecz nie więcej niż 5 tys. zł w jednym roku.

Od 2015 r. na terenie gminy Brwinów usunięto ponad 523 tony wyrobów zawierających azbest oraz udzielono na ten cel 668 834,00 zł dotacji. Tylko w ubiegłym roku udało się unieszkodliwić prawie 38  ton tego niebezpiecznego materiału. Nie warto czekać do ostatniej chwili ze złożeniem wniosku, gdyż wnioski rozpatrywane są według kolejności wpływu do urzędu, a pula środków jest ograniczona.

Dotacja może być udzielona na pokrycie kosztów związanych z:

- demontażem, wywozem i przekazaniem do unieszkodliwienia zdemontowanych pokryć dachowych i elewacji zawierających azbest z obiektów budowlanych znajdujących się na terenie gminy,

- wywozem i przekazaniem do unieszkodliwienia wcześniej zdemontowanych, ale wciąż składowanych na nieruchomościach na terenie gminy, elementów pokryć dachowych i elewacji zawierających azbest pochodzący z obiektów budowlanych znajdujących się na terenie gminy.

Koszty zakupu i ułożenia nowego pokrycia dachowego, wykonania dokumentacji technicznej czy też koszty demontażu, wywozu i przekazania elementów pokryć dachowych i elewacji zawierających azbest poniesionych przez wnioskodawcę przed zawarciem umowy o udzielenie dotacji, właściciele budynków muszą sfinansować ze środków własnych.

Dokładne zasady przyznawania dotacji określa Regulamin, a wnioski na finansowe wsparcie wraz z koniecznymi załącznikami można składać do 31 października 2024 r. w Urzędzie Gminy Brwinów przy ul. Grodziskiej 12 w Biurze Obsługi Interesanta.

Szczegółowych informacji na temat dofinansowania udziela Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa, tel. 22 738 25 94.

Dotacja na usuwanie azbestu - dokumenty do pobrania

O Brwinowie

25 095+
Liczba mieszkańców
40
Zabytków w Brwinowie
6916
Powierzchnia w ha
+60%
Miejsc pracy