brwinowNa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834) oraz art. 15 z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095, z późn. zm.) zwołuję XLIII sesję Rady Miejskiej w Brwinowie VIII kadencji, która odbędzie się w dniu 20 stycznia 2022 roku (czwartek) o godz. 17:00, w zdalnym trybie obradowania.

Porządek obrad:


1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Informacje Burmistrza Gminy Brwinów.
4. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej w Brwinowie.
5. Rozpatrzenie uchwał w sprawie:

5.1. zmiany uchwały nr XLII.506.2021 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Brwinów na lata
2022-2034 (RM0006.546.2022);
5.2. zmian w uchwale budżetowej Nr XLII.507.2021 Rady Miejskiej w Brwinowie
z dnia 20 grudnia 2021 r. (RM0006.547.2022);
5.3. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego we wsi Moszna-Wieś i Moszna-Parcela, gm. Brwinów (RM0006.551.2022);
5.4. uzgodnienia przeprowadzenia cięć pielęgnacyjnych drzewa będącego pomnikiem przyrody (RM0006.543.2022);
5.5. uzgodnienia przeprowadzenia cięć pielęgnacyjnych drzewa będącego pomnikiem przyrody (RM0006.544.2022);
5.6. udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu w zakresie opracowania dokumentacji projektowej rozbudowy DW720 ul. Biskupickiej w Brwinowie na odc. od km 10+320 do km 10+400 (RM0006.549.2022);
5.7. wyrażenia zgody na zawarcie umowy kredytu i zaciągniecie zobowiązania (RM0006.548.2022);
5.8. upoważnienia Burmistrza Gminy Brwinów do złożenia wniosku o udzielenie dofinansowania w ramach Programu Rządowego Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych (RM0006.550.2022);
5.9. przyjęcia planu pracy Komisji Kultury, Oświaty i Sportu Rady Miejskiej w Brwinowie na 2022 rok (RM0006.545.2022).

6. Przyjęcie protokołu z XLI Sesji Rady Miejskiej.
7. Przyjęcie protokołu z XLII Sesji Rady Miejskiej.
8. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
9. Zamknięcie sesji.