Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Sportu odbędzie się dnia 17 stycznia 2022 r. o godz. 18:00 w Sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Informacja o przyznanych stypendiach w Gminie Brwinów uczniom i studentom w 2021 r.
4. Zaopiniowanie planu pracy Komisji Kultury Oświaty i Sportu na rok 2022.
5. Zaopiniowanie projektów uchwał.
6. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
7. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodnicząca
Komisji Kultury, Oświaty i Sportu
Rady Miejskiej w Brwinowie
/-/ Małgorzata Kucharska