Posiedzenie połączonych Komisji Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Finansów oraz Komisji Rolnictwa i Środowiska odbędzie się w dniu 16 grudnia 2021 r. o godz. 17:00 w trybie zdalnym.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Sprawy mieszkańców.
  4. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał.
  5. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
  6. Zamknięcie posiedzenia.

 

 

Przewodniczący Komisji Inwestycji, Gospodarki

     Komunalnej  i Finansów

/-/ Grzegorz Matysiak