Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 15 zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.) zwołuję XLII sesję Rady Miejskiej w Brwinowie VIII kadencji, która odbędzie się w dniu 20 grudnia 2021 roku (poniedziałek) o godz. 17:00, w zdalnym trybie obradowania.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Informacje Burmistrza Gminy Brwinów.
 4. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej w Brwinowie.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Brwinów
  na lata 2022-2034:
  • przedstawienie projektu uchwały (RM0006.529.2021);
  • odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Brwinów na lata 2022-2034;
  • głosowanie nad projektem uchwały.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Brwinów na rok 2022:
  • przedstawienie projektu uchwały wraz z uzasadnieniem (RM0006.530.2021);
  • odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na rok 2022;
  • przedstawienie stanowiska Burmistrza w sprawie opinii i wniosków Komisji;
  • dyskusja nad projektem uchwały budżetowej;
  • głosowanie nad projektem uchwały budżetowej na 2022 rok.
 7. Rozpatrzenie uchwał w sprawie:
  • ustanowienia pomnika przyrody (RM0006.527.2021);
  • przekazania skargi na radnych miasta Brwinowa (RM0006.528.2021)
 8. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
 9. Zamknięcie sesji.

P r z e w o d n i c z ą c y

Rady Miejskiej w Brwinowie

 

Sławomir Rakowiecki

SesjaXLII

pdf

RM0006.527.2021

Rozmiar: 390.46 kb
Odsłon : 19
Data dodania: 2021-12-06
pdf

RM0006.528.2021

Rozmiar: 55.61 kb
Odsłon : 23
Data dodania: 2021-12-06
pdf

RM0006.529.2021 - WPF 2022 Projekt

Rozmiar: 1.81 mb
Odsłon : 16
Data dodania: 2021-12-06
pdf

RM0006.530.2021 - Budżet 2022 Projekt

Rozmiar: 4.48 mb
Odsłon : 24
Data dodania: 2021-12-06