Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Środowiska, odbędzie się 8 grudnia 2021 r. o godzinie 18:00 w trybie zdalnym.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
  3. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał.
  4. Zaopiniowanie projektu budżetu Gminy Brwinów na 2022 rok w zakresie prac komisji.
  5. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
  6. Zamknięcie posiedzenia.

 

Przewodnicząca Komisji
Rolnictwa i Środowiska

/-/ Aldona Górniak