Posiedzenie Komisji Inwentaryzacji Mienia Komunalnego odbędzie się 25 stycznia 2021 r. o godz. 08.30, w sali konferencyjnej przy ulicy Turystycznej 4, w Brwinowie.
Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.
  2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
  3. Omówienie i zaopiniowanie projektów sporządzonych spisów oraz kart inwetaryzacyjnych nieruchomości przeznaczonych do komunalizacji.
  4. Wybór przewodniczącego Komisji Inwentaryzacji i Mienia Komunalnego.
  5. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
  6. Zamknięcie posiedzenia.

 

 

 

P r z e w o d n i c z ą c y

Rady Miejskiej w Brwinowie

/ - / Sławomir Rakowiecki