Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Brwinowie, odbędzie się 19 stycznia 2021 r. o godzinie 18:00, w trybie zdalnym.


Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum
2. Przedstawienie porządku obrad
3. Zaopiniowanie planu pracy komisji na rok 2021
4. Wypracowanie konsensusu dotyczącego nadania imienia Władysława Ryszarda Rybki świetlicy przy ul. Grodziskiej
5. Sprawy wniesione i wolne wnioski
6. Zamknięcie posiedzenia

Przewodnicząca Komisji
Spraw Społecznych i Porządku Publicznego
/-/ Adrianna Olczak