Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 15 zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjami kryzysowych (Dz. U. poz. 374,  z późn. zm.) zwołuję XXX sesję Rady Miejskiej w Brwinowie VIII kadencji, która odbędzie się w zdalnym trybie obradowania, w dniu 21 grudnia 2020 roku (poniedziałek) o godz. 17:00.

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Informacje Burmistrza Gminy Brwinów.
 4. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej w Brwinowie.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brwinów na lata 2021-2028:
  • przedstawienie projektu uchwały (RM0006.328.2020);
  • odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej gminy Brwinów na lata 2021-2028;
  • głosowanie nad projektem uchwały.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Brwinów na rok 2021:
  • przedstawienie projektu uchwały wraz z uzasadnieniem (RM0006.327.2020);
  • odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na rok 2021;
  • przedstawienie stanowiska Burmistrza w sprawie opinii i wniosków Komisji;
  • dyskusja nad projektem uchwały budżetowej;
  • głosowanie nad projektem uchwały budżetowej na 2021 rok.
 7. Rozpatrzenie uchwał w sprawie:
  • w sprawie przyjęcia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w gminie Brwinów na rok 2021 (RM0006.338.2020);
 8. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
 9. Zamknięcie sesji.

P r z e w o d n i c z ą c y

Rady Miejskiej w Brwinowie

 Sławomir Rakowiecki

30sesja

pdf

RM0006.327.2020 - Projekt uchwały budżetowej na rok 2021

Rozmiar: 134.69 kb
Odsłon : 30
Data dodania: 2020-12-07
pdf

RM0006.327.2020 - Załącznik nr 3a- pozostałe wydatki majątkowe

Rozmiar: 108.83 kb
Odsłon : 27
Data dodania: 2020-12-07
pdf

RM0006.327.2020 - Uzasadnienie do projektu dochodów

Rozmiar: 568.28 kb
Odsłon : 16
Data dodania: 2020-12-07
pdf

RM0006.327.2020 - Załącznik nr 7a - dotacje celowe

Rozmiar: 49.30 kb
Odsłon : 22
Data dodania: 2020-12-07
pdf

RM0006.327.2020 - Załącznik nr 7 - dotacje podmiotowe

Rozmiar: 105.58 kb
Odsłon : 17
Data dodania: 2020-12-07
pdf

RM0006.327.2020 - Załącznik nr 5 - przychody i rozchody

Rozmiar: 80.90 kb
Odsłon : 16
Data dodania: 2020-12-07
pdf

RM0006.328.2020 - Projekt uchwały w sprawie WPF 2021-2028

Rozmiar: 47.99 kb
Odsłon : 38
Data dodania: 2020-12-07
pdf

RM0006.327.2020 - Załącznik nr 4 - dochody zlecone

Rozmiar: 124.62 kb
Odsłon : 14
Data dodania: 2020-12-07
pdf

RM0006.327.2020 - Załącznik nr 1 -dochody

Rozmiar: 891.40 kb
Odsłon : 14
Data dodania: 2020-12-07
pdf

RM0006.327.2020 - Załącznik nr 4a - wydatki zlecone

Rozmiar: 363.75 kb
Odsłon : 17
Data dodania: 2020-12-07
pdf

RM0006.327.2020 - Załącznik nr 3 - wydatki inwestycyjne

Rozmiar: 781.16 kb
Odsłon : 34
Data dodania: 2020-12-07
pdf

RM0006.338.2020

Rozmiar: 110.40 kb
Odsłon : 23
Data dodania: 2020-12-07
pdf

RM0006.327.2020 - Załącznik nr 2 - wydatki

Rozmiar: 3.60 mb
Odsłon : 24
Data dodania: 2020-12-07
pdf

RM0006.328.2020 - Objaśnienia wartości do WPF 2021-2028 - projekt

Rozmiar: 480.16 kb
Odsłon : 35
Data dodania: 2020-12-07
pdf

RM0006.338.2020 - załącznik

Rozmiar: 453.13 kb
Odsłon : 19
Data dodania: 2020-12-07
pdf

RM0006.328.2020 - Załącznik nr 1 - WPF 2021-2028 - projekt

Rozmiar: 663.86 kb
Odsłon : 16
Data dodania: 2020-12-07
pdf

RM0006.327.2020 - Uzasadnienie do projektu wydatków

Rozmiar: 1.35 mb
Odsłon : 36
Data dodania: 2020-12-07