Posiedzenie Komisji Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Finansów odbędzie się w dniu 28 października 2020 r. o godz. 18.00 w formie zdalnej.


Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał.
4. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
5. Zamknięcie posiedzenia.


Przewodniczący Komisji Inwestycji, Gospodarki
Komunalnej i Finansów
/-/ Grzegorz Matysiak