Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 15 zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjami kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.) zwołuję XXVIII sesję Rady Miejskiej w Brwinowie VIII kadencji, która odbędzie się w zdalnym trybie obradowania, w dniu 29 października 2020 roku (czwartek) o godz. 17:00.

 

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie oświadczeń majątkowych Radnych.
 4. Rozpatrzenie uchwał w sprawie:
  • zmiany uchwały Nr XV.152.2019 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brwinów na lata 2020-2028 (RM0006.317.2020);
 • zmian w uchwale budżetowej Nr XV.153.2019 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 19 grudnia 2019 r. (RM0006.318.2020);
 • wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Brwinów (RM0006.316.2020);
 • rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku sołectwa Parzniew dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w 2021 r. (RM0006.305.2020);
 • rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku sołectwa Falęcin dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w 2021 r. (RM0006.306.2020);
 • rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku sołectwa Żółwin dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w 2021 r. (RM0006.307.2020);
 • rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku sołectwa Otrębusy dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w 2021 r. (RM0006.308.2020);
 • zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy gminą Brwinów a gminą Nadarzyn dotyczącego wykonywania zadań z zakresu gminnych przewozów pasażerskich (RM0006.309.2020);
 • zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy gminą Brwinów a gminą Nadarzyn dotyczącego wykonywania zadań z zakresu gminnych przewozów pasażerskich (RM0006.310.2020);
 • udzielenia Powiatowi Pruszkowskiemu w 2021 r. pomocy finansowej w formie dotacji celowej (RM0006.311.2020);
 • szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (RM0006.312.2020);
 • uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Brwinów (RM0006.313.2020);
 • przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie transportu osób niepełnosprawnych ze spektrum autyzmu na zajęcia integracyjne i terapeutyczne na rok 2021. (RM0006.314.2020);
 • przyjęcia "Rocznego programu współpracy gminy Brwinów z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok" (RM0006.315.2020);
 • zmieniająca uchwałę Nr LVIII.518.2018 z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia na terenie Gminy Brwinów maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (RM0006.319.2020);
 • zamiaru przekształcenia oddziałów przedszkolnych Szkoły Podstawowej
  11 Listopada w Żółwinie w Przedszkole w Żółwinie oraz utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żółwinie (RM0006.320.2020);
 • zamiaru utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Otrębusach (RM0006.321.2020).

 

 1. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
 2. Zamknięcie sesji.

 

 

P r z e w o d n i c z ą c y

Rady Miejskiej w Brwinowie


Sławomir Rakowiecki

XXVIII

pdf

RM0006.305.2020 - KIGKiF

Rozmiar: 102.07 kb
Odsłon : 2
Data dodania: 2020-10-23
pdf

RM0006.306.2020 - KIGKiF

Rozmiar: 106.16 kb
Odsłon : 7
Data dodania: 2020-10-23
pdf

RM0006.307.2020 - KIGKiF

Rozmiar: 99.58 kb
Odsłon : 5
Data dodania: 2020-10-23
pdf

RM0006.310.2020 - KIGKiF

Rozmiar: 100.15 kb
Odsłon : 5
Data dodania: 2020-10-23
pdf

RM0006.308.2020 - KIGKiF

Rozmiar: 114.65 kb
Odsłon : 5
Data dodania: 2020-10-23
pdf

RM0006.309.2020 - KIGKiF

Rozmiar: 98.49 kb
Odsłon : 7
Data dodania: 2020-10-23
pdf

RM0006.311.2020 - KIGKiF

Rozmiar: 103.12 kb
Odsłon : 4
Data dodania: 2020-10-23
pdf

RM0006.312.2020 - KIGKiF

Rozmiar: 348.63 kb
Odsłon : 9
Data dodania: 2020-10-23
pdf

RM0006.313.2020 - KIGKiF

Rozmiar: 756.59 kb
Odsłon : 10
Data dodania: 2020-10-23
pdf

RM0006.314.2020 - KSSiPP

Rozmiar: 209.73 kb
Odsłon : 5
Data dodania: 2020-10-23
pdf

RM0006.315.2020 - KSSiPP

Rozmiar: 679.77 kb
Odsłon : 5
Data dodania: 2020-10-23
pdf

RM0006.316.2020 - diagnoza

Rozmiar: 2.95 mb
Odsłon : 5
Data dodania: 2020-10-23
pdf

RM0006.316.2020 - KIGKiF

Rozmiar: 153.30 kb
Odsłon : 3
Data dodania: 2020-10-23
pdf

RM0006.317.2020 - KIGKiF

Rozmiar: 109.77 kb
Odsłon : 7
Data dodania: 2020-10-23
pdf

RM0006.316.2020 - załacznik mapowy do uchwały

Rozmiar: 2.57 mb
Odsłon : 5
Data dodania: 2020-10-23
pdf

RM0006.317.2020 - objaśnienie

Rozmiar: 961.30 kb
Odsłon : 9
Data dodania: 2020-10-23
pdf

RM0006.317.2020 - zał 1

Rozmiar: 737.89 kb
Odsłon : 4
Data dodania: 2020-10-23
pdf

RM0006.317.2020 - zał 2

Rozmiar: 818.36 kb
Odsłon : 6
Data dodania: 2020-10-23
pdf

RM0006.318.2020 - KIGKiF

Rozmiar: 164.57 kb
Odsłon : 5
Data dodania: 2020-10-23
pdf

RM0006.318.2020 - zał 1

Rozmiar: 40.16 kb
Odsłon : 9
Data dodania: 2020-10-23
pdf

RM0006.318.2020 - zał 2

Rozmiar: 79.39 kb
Odsłon : 6
Data dodania: 2020-10-23
pdf

RM0006.318.2020 - zał 3

Rozmiar: 830.62 kb
Odsłon : 10
Data dodania: 2020-10-23
pdf

RM0006.318.2020 - zał 4

Rozmiar: 166.89 kb
Odsłon : 6
Data dodania: 2020-10-23
pdf

RM0006.318.2020 - zał 5

Rozmiar: 411.58 kb
Odsłon : 7
Data dodania: 2020-10-23
pdf

RM0006.319.2020 - KSSiPP

Rozmiar: 123.98 kb
Odsłon : 3
Data dodania: 2020-10-23
pdf

RM0006.320.2020 - KKOiS

Rozmiar: 137.02 kb
Odsłon : 3
Data dodania: 2020-10-23
pdf

RM0006.321.2020 - KKOiS

Rozmiar: 148.57 kb
Odsłon : 6
Data dodania: 2020-10-23