Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Brwinowie, odbędzie się 22 września 2020 r. o godzinie 18:00, w sali konferencyjnej przy ulicy Turystycznej 4 w Brwinowie.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum

2. Przedstawienie porządku obrad

3. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał

4. Sprawy wniesione i wolne wnioski

5. Zamknięcie posiedzenia

 

 Przewodnicząca Komisji

Spraw Społecznych i Porządku Publicznego

 /-/ Adrianna Olczak