Zapraszam na XXVI sesję Rady Miejskiej w Brwinowie VIII kadencji,która odbędzie się 24 września 2020 r. o godz. 1630 w Szkole Podstawowej nr 1 ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 11 w Brwinowie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Informacja Burmistrza Gminy Brwinów dotycząca analizy świadczeń majątkowych składanych przez pracowników Urzędu Gminy Brwinów za rok 2019.
 4. Rozpatrzenie uchwał w sprawie:
  • zmiany uchwały Nr III.12.2018 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brwinów na lata 2019-2025 (RM.0006.295.2020);
  • zmian w Uchwale Budżetowej Nr III.13.2018 Rady Miejskiej w Brwinowie
   z dnia 20 grudnia 2018 r. (RM.0006.296.2020);
  • przejęcia zadania zarządzania częścią drogi powiatowej nr 3107W ul. Pruszkowska
   w Kaniach (RM0006.288.2020);
  • przejęcia zadania zarządzania częścią drogi powiatowej nr 3111W ul. Powstańców Warszawy w Brwinowie (RM0006.289.2020);
  • zmiany Statutu Środowiskowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brwinowie (RM0006.290.2020);
  • przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego we wsi Moszna-Wieś i Moszna-Parcela, gm. Brwinów (RM0006.291.2020);
  • powołania Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego (RM0006.292.2020);
  • udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Pruszkowskiemu w zakresie opracowania dokumentacji projektowej rozbudowy skrzyżowania ul. Szkolnej z ul. Graniczną
   w Żółwinie (RM0006.293.2020);
  • udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu w zakresie wykonania aktualizacji dokumentacji projektowej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 720
   Biskupickiej w Brwinowie na odc. od ul. Szkolnej do ul. Glinianej (RM0006.294.2020);
  • określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Brwinów w 2021 roku (RM0006.297.2020).
 5. Rozpatrzenie stanowiska w sprawie zachowania integralności Województwa Mazowieckiego.
 6. Przyjęcie protokołu z XXIV sesji Rady Miejskiej.
 7. Przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Miejskiej.
 8. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
 9. Zamknięcie sesji.

P r z e w o d n i c z ą c y

Rady Miejskiej w Brwinowie

Sławomir Rakowiecki