Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 15 zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjami kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.) zwołuję XXII sesję Rady Miejskiej w Brwinowie VIII kadencji, która odbędzie się w zdalnym trybie obradowania, w dniu 5 maja 2020 roku (wtorek) o godz. 18.00.

 

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Rozpatrzenie uchwał w sprawie:
  • zmiany uchwały nr XV.152.2019 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia
   19 grudnia 2019r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Brwinów na lata 2020 – 2028 (RM.0006.250.2020);
  • zmian w uchwale budżetowej nr XV.153.2019 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia
   19 grudnia 2019 r. (RM.0006.249.2020);
  • zmieniająca uchwałę nr XLV/483/2005 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia
   31 października 2005 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych. (RM0006.251.2020);
  • określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego (RM0006.238.2020;
  • upoważnienia Burmistrza Gminy Brwinów do złożenia wniosku o udzielenie dofinansowania w ramach ogłoszonego naboru wniosków o dofinansowanie projektów na "Realizację inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury w miastach" finansowanych ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 (RM0006.239.2020);
  • wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Pruszkowskim dotyczącego udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Brwinów na rzecz Powiatu Pruszkowskiego (RM0006.258.2020);
  • nadania nazwy ulica Pałacowa drodze położonej w mieście Brwinów gmina Brwinów (RM0006.244.2020);
  • nadania nazwy ulica Aladyna drodze położonej w miejscowości Domaniew gmina Brwinów (RM0006.256.2020);
  • nadania nazwy ulica Anastazji drodze położonej w miejscowości Domaniew gmina Brwinów (RM0006.255.2020);
  • nadania nazwy ulica Kota Filemona drodze położonej w miejscowości Domaniew gmina Brwinów (RM0006.247.2020);
  • nadania nazwy ulica Misia Uszatka drodze położonej w miejscowości Domaniew gmina Brwinów (RM0006.246.2020);
  • nadania nazwy ulica Małej Syrenki drodze położonej w miejscowości Domaniewek gmina Brwinów (RM0006.257.2020);
  • nadania nazwy ulica Starego Browarnika drodze położonej w miejscowości Domaniewek gmina Brwinów (RM0006.254.2020);
  • nadania nazwy ulica Świtu drodze położonej w miejscowości Koszajec gmina Brwinów (RM0006.245.2020);
  • nadania nazw drogom położonym w miejscowości Owczarnia gmina Brwinów (Trzmiela, Modliszki, Kosodrzewiny, Pod Olchami) (RM0006.240.2020);
  • nadania nazw drogom położonym w miejscowości Owczarnia gmina Brwinów (Chabrowa, Fiołkowa, Sasów) (RM0006.241.2020);
  • nadania nazwy rondu położonemu w miejscowości Parzniew gmina Brwinów (RM0006.248.2020);
  • nadania nazw drogom położonym w miejscowości Żółwin gmina Brwinów (Lniana, Jedwabna) (RM0006.242.2020);
  • nadania nazw drogom położonym w miejscowości Żółwin gmina Brwinów (Żołędziowa, Wilgotna, Łamana) (RM0006.243.2020);
  • ustalenia regulaminu głosowania w wyborach uzupełniających ławników do sądów powszechnych (RM0006.252.2020);
  • uzupełniających wyborów ławników na kadencję w latach 2020-2023 (RM0006.253.2020).
 1. Zamknięcie sesji.

 

 

                                                                                                                                        P r z e w o d n i c z ą c y

Rady Miejskiej w Brwinowie
Sławomir Rakowiecki

 

pdf

RM0006.238.2020

Rozmiar: 143.70 kb
pdf

RM0006.239.2020

Rozmiar: 118.23 kb
pdf

RM0006.248.2020

Rozmiar: 149.18 kb
pdf

RM0006.250.2020

Rozmiar: 150.60 kb
pdf

RM0006.249.2020

Rozmiar: 193.21 kb
pdf

RM0006.252.2020

Rozmiar: 157.68 kb