Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Środowiska, odbędzie się 28 stycznia 2020 r. o godzinie 18:00 w sali konferencyjnej przy ulicy Turystycznej 4 w Brwinowie.

Porządek obrad:


1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3. Zaopiniowanie planu pracy Komisji Rolnictwa i Środowiska.
4. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał.
5. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
6. Zamknięcie posiedzenia.


Przewodnicząca Komisji
Rolnictwa i Środowiska
/-/ Aldona Górniak