Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Brwinowie odbędzie się 10 grudnia 2019 r. o godz. 17:30, w Urzędzie Gminy Brwinów ul. Grodziska 12 w pok. nr 5.


Porządek obrad:

1.Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2.Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3.Sprawy bieżące - rozpatrzenie petycji mieszkańców ul. Letniskowej w Owczarni, oraz odpowiedzi Burmistrza.
4.Sprawy bieżące - rozpatrzenie pisma adw. Renaty Sutor.
5.Sprawy wniesione i wolne wnioski.
6.Zamknięcie posiedzenia Komisji.

 

Przewodniczący Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji

 

/-/ Zbigniew Kurządkowski