Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brwinowie odbędzie się 28 lutego 2019 r. o godzinie 19:00 w pok. nr 5 w siedzibie Urzędu przy ul. Grodziskiej 12.


Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

3. Powołanie zespołu kontrolnego w celu zbadania poprawności wykonania inwestycji przebudowy ul. Wolności w Parzniewie na odcinku od ul. Solidarności do ul. Młodości.

4. Podział obowiązków w związku z kontrolą wykonania budżetu Gminy Brwinów w 2018 roku.

5. Sprawy wniesione i wolne wnioski.

6. Zamknięcie posiedzenia komisji.


Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej w Brwinowie

/-/ Maciej Żukowski