Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego, odbędzie się 11 lutego 2019 r. o godzinie 18:00 w Sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.


Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Zaopiniowanie projektów uchwał.
4. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
5. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych

i Porządku Publicznego

/-/ Adrianna Olczak