Połączone posiedzenie Komisji Inwestycji i Finansów oraz Komisji Rolnictwa, Środowiska i Ładu Przestrzennego odbędzie się 31 października 2018 r. o godz. 18:00 w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Omówienie i zaopiniowanie wykonania budżetu za I połowę 2018 r.
  4. Zaopiniowanie projektów uchwał.
  5. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
  6. Zamknięcie posiedzenia.


           
                                                                           

Przewodniczący Komisji Inwestycji              Przewodnicząca Komisji Rolnictwa, Środowiska

  i Finansów                                                       i Ładu Przestrzennego

 /-/ Grzegorz Matysiak                                     /-/ Aldona Górniak