Połączone posiedzenie Komisji Rolnictwa, Środowiska i Ładu Przestrzennego oraz Komisji Inwestycji i Finansów  odbędzie się 25 września 2018 r. o godz. 18:00 w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Zapoznanie się Komisji z realizacją programu związanego z usuwaniem
    i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest.
  4. Zaopiniowanie projektów uchwał.
  5. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
  6. Zamknięcie posiedzenia.

 

          Przewodnicząca Komisji Rolnictwa,          Przewodniczący Komisji Inwestycji    

  Środowiska i Ładu Przestrzennego                                                   i Finansów

  Aldona Górniak                                                        Grzegorz Matysiak