Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego odbędzie się 24 września  2018 r. o godz. 18:00 w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

Porządek obrad:

 

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
  3. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał.
  4. Informacja nt. realizacji "Gminnego programu osłonowego w zakresie transportu osób niepełnosprawnych ze spektrum autyzmu na zajęcia integracyjne i terapeutyczne na rok 2018."
  5. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
  6. Zamknięcie posiedzenia. 

                                     
Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych

i Porządku Publicznego

 

/-/ Maciej Szmyt