LXII sesja Rady Miejskiej w Brwinowie VII kadencji odbędzie się 23 sierpnia 2018 r. o godz. 1700 w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.


Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z LVII, LVIII, LIX oraz LXI sesji.
4. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej w Brwinowie.
5. Rozpatrzenie uchwał w sprawie:
    5.1 skierowania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 lipca 2018 r. Nr WNP-I.4131.101.2018.MPZ stwierdzające nieważność §1 ust. 2 uchwały
Nr LIX.540.2018 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Gminy Brwinów (RM.0006.90.2018);
    5.2 przejęcia zadań z zakresu zarządzania drogami powiatowymi, obejmujących zimowe utrzymanie dróg powiatowych, ścieżek rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych i chodników leżących w granicach administracyjnych Gminy Brwinów w sezonie zimowy 2018/2019 (RM.0006.91.2018);
    5.3 zmiany uchwały Nr LI.444.2017 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej gminy Brwinów na lata 2018-2025 (RM.0006.88.2018);
    5.4 zmian w uchwale budżetowej Nr LI.445.2017 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 14 grudnia 2017 r. (RM.0006.89.2018).

6. Zapytania i interpelacje.
7. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
8. Zamknięcie sesji.