W trybie określonym w art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 i 1000) zwołuję LXI sesję Rady Miejskiej w Brwinowie VII kadencji, która odbędzie się dnia
13 lipca 2018 r. o godz. 17.00 w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.


Porządek obrad

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:
3.1 zmiany uchwały Nr LI.461.2017 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej gminy Brwinów na lata 2018-2025;
3.2 zmian w uchwale budżetowej Nr LI.462.2017 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 14 grudnia 2017 r.
4. Zamknięcie sesji.


P r z e w o d n i c z ą c y
Rady Miejskiej w Brwinowie
/ - / Sławomir Rakowiecki