LX sesja Rady Miejskiej w Brwinowie VII kadencji, która odbędzie się 9 lipca  2018 r. o godz. 18.00 w  sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z LVI sesji.
4. Informacje Burmistrza Gminy Brwinów.
5. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej w Brwinowie.
6. Rozpatrzenie uchwał w sprawie:

6.1 zmiany uchwały Nr LI.461.2017 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej gminy Brwinów na lata 2018-2025 (RM.0006.82.2018);
6.2 zmian w uchwale budżetowej Nr LI.462.2017 Rady Miejskiej w Brwinowie
z dnia 14 grudnia 2017 r. (RM.0006.83.2018).

7. Zapytania i interpelacje.
8. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
9. Zamknięcie sesji.                      

 

 

 

P r z e w o d n i c z ą c y

Rady Miejskiej w Brwinowie

/ - / Sławomir Rakowiecki