Zapraszam na LVIII sesję Rady Miejskiej w Brwinowie, która odbędzie się w dniu 18 czerwca 2018 roku (poniedziałek ) o godz. 17.00 w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Informacje Burmistrza Gminy Brwinów.
 4. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej w Brwinowie.
 5. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy Brwinów za rok 2017:
  • przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej o przedłożonych przez Burmistrza Gminy Brwinów sprawozdaniu finansowym oraz sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Brwinów za 2017 rok;
  • odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
   w Warszawie o przedłożonym przez Burmistrza Gminy Brwinów sprawozdaniu
   z wykonania budżetu za 2017 rok;
  • podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań.
 1. 6. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Gminy Brwinów za 2017 r.:
 • przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brwinowie
  w sprawie absolutorium dla Burmistrza Gminy Brwinów;
 • odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
   w Warszawie o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brwinowie
   w sprawie absolutorium dla Burmistrza Gminy Brwinów;
 • ocena wykonania budżetu;
 • podjęcie uchwały w sprawie absolutorium.
 1. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert (RM.0006.57.2018);
  • ustalenia na terenie gminy Brwinów maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (RM.0006.44.2018);
  • ustalenia na terenie gminy Brwinów ograniczeń w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (RM.0006.45.2018);
  • określenia na terenie gminy Brwinów miejsc publicznych, na terenie których nie będzie obowiązywał zakaz spożywania napojów alkoholowych (RM.0006.46.2018);
  • ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Brwinów miejsc sprzedaży
   i podawania napojów alkoholowych (RM.0006.47.2018);
  • nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Brwinów Pani Jadwidze Lebeckiej – Rumianek (RM.0006.62.2018);
 • nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Brwinów Pani Krystynie Nowickiej (RM.0006.63.2018);
 • nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Brwinów Panu Henrykowi Tybusiowi (RM.0006.62.2018).
 1. Zapytania i interpelacje.
 2. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
 3. Zamknięcie sesji.

                                   

P r z e w o d n i c z ą c y

Rady Miejskiej w Brwinowie

/ - / Sławomir Rakowiecki