LVII sesja Rady Miejskiej w Brwinowie odbędzie się w dniu 28 maja 2018 roku (poniedziałek ) o godz. 18.15 w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z LIV oraz LV sesji.
 4. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej w Brwinowie.
 5. Rozpatrzenie uchwał w sprawie:
  • przyjęcia sprawozdania z działalności Środowiskowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brwinowie za rok 2017 (RM.0006.54.2018);
  • przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla gminy Brwinów za rok 2017 (RM.0006.53.2017);
  • nadania nazwy placowi w miejscowości Otrębusy (RM.0006.56.2018)
  • upoważnienia Burmistrza Gminy Brwinów do złożenia wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Rozwój terenów zieleni na obszarze gminy Brwinów”, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II – Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego, Typ projektów:
   2 Rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych, oraz wyrażenia zgody na przyjęcie do realizacji przedsięwzięcia (RM.0006.55.2018);
 6. Zapytania i interpelacje.
 7. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
 8. Zamknięcie sesji.

                                                                                                 P r z e w o d n i c z ą c y

                                                                                              Rady Miejskiej w Brwinowie

                                                                                    / - / Sławomir Rakowiecki