Posiedzenie  Komisji Kultury, Oświaty i Sportu odbędzie się 9 kwietnia 2018 r. o godz. 18:00 w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.
 

 

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3 Plan współpracy Biura Promocji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Informacja  o zaplanowanych na 2018 r. imprezach organizowanych przez Biuro Promocji.
4. Zaopiniowanie projektów uchwał.
5. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
6. Zamknięcie posiedzenia.
 

Przewodnicząca Komisji Kultury, Oświaty i Sportu

Rady Miejskiej w Brwinowie
/-/ Małgorzata Kucharska