Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Środowiska i Ładu Przestrzennego odbędzie się 7 lutego 2018 r. o godzinie 18:00 w Sali konferencyjnej  przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.


Porządek obrad:
1.    Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2.    Przedstawienie porządku obrad.
3.    Zaopiniowanie projektów uchwał.
4.    Sprawy wniesione i wolne wnioski.
5.    Zamknięcie posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji Rolnictwa, Środowiska i Ładu Przestrzennego

/-/ Aldona Górniak