Zapraszam na L sesję Rady Miejskiej w Brwinowie, która odbędzie się w dniu 29 listopada 2017 roku (środa) o godz. 17.00 w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XLVIII sesji.
4. Informacje Burmistrza Gminy Brwinów.
5. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej w Brwinowie.
6. Rozpatrzenie uchwał w sprawie:
6.1 wyboru metody ustalania opłaty oraz określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Brwinów (RM.0006.129.2017);
6.2 określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości na terenie gminy Brwinów oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej (RM.0006.130.2017);
6.3 zmiany uchwały Nr XXXV.312.2016 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej gminy Brwinów na lata 2017-2025 (RM.0006.127.2017);
6.4 zmian w uchwale budżetowej Nr XXXV.313.2016 Rady Miejskiej w Brwinowie
z dnia 28 grudnia 2016 r. (RM.0006.128.2017);
6.5 ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017(RM.0006.131.2017).
7. Zapytania i interpelacje.
8. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
9. Zamknięcie sesji.

P r z e w o d n i c z ą c y
Rady Miejskiej w Brwinowie
/ - / Sławomir Rakowiecki

pdf

6.2

Rozmiar: 757.64 kb
pdf

6.1

Rozmiar: 1.29 mb
pdf

6.3

Rozmiar: 987.91 kb
pdf

6.4

Rozmiar: 1.68 mb
pdf

6.5

65a
Rozmiar: 258.93 kb
pdf

6.5 zał. 1

65b
Rozmiar: 671.77 kb
pdf

6.5 zał. 2

65c
Rozmiar: 2.80 mb