Zapraszam na XLIX sesję Rady Miejskiej w Brwinowie, która odbędzie się w dniu 3 listopada 2017 roku (piątek) o godz. 17.00 w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV, XLVI oraz XLVII sesji.
4. Przedstawienie przez Burmistrza Gminy Brwinów opinii Prezesa Sądu Rejonowego w Pruszkowie w sprawie, podmiotów w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna oraz udzielona odpowiedź na przedstawione pismo.
5. Informacje Burmistrza Gminy Brwinów.
6. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej w Brwinowie.
7. Wręczenie nagród rzeczowych dla osób wyróżnionych w konkursie „Na największy owoc i warzywo”.
8. Wręczenie certyfikatów laureatom konkursu „90 drzew na 90-lecie letniska Brwinów”.
9. Rozpatrzenie uchwał w sprawie:

9.1 określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Brwinów w 2018 roku (RM.0006.120.2017);
9.2 określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok (RM.0006.117.2017);
9.3 obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej za podstawę przy obliczaniu podatku rolnego w 2018 roku (RM.0006.116.2017);
9.4 zarządzenia poboru podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso w 2018 roku (RM.0006.118.2017);
9.5 opłaty od posiadania psów w 2018 roku (RM.0006.119.2017);
9.6 upoważnienia Dyrektora Środowiskowego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Brwinowie do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Brwinów (RM.0006.108.2017);
9.7 uchwalenia Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2017 – 2020 (RM.0006.123.2017);
9.8 uzgodnienia przeprowadzenia cięć pielęgnacyjnych drzew będących pomnikami przyrody (RM.0006.114.2017);
9.9 przyjęcia „Rocznego programu współpracy gminy Brwinów z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok.” (RM.0006.110.2017);
9.10 zmiany uchwały nr XLI.420.2013 z dnia 10 czerwca 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Brwinów oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów (RM.0006.113.2017);
9.11 zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Brwinów a Gminą Nadarzyn dotyczącego wykonywania zadań z zakresu gminnych przewozów pasażerskich (RM.0006.111.2017);
9.12 zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Brwinów a Gminą Nadarzyn dotyczącego wykonywania zadań z zakresu gminnych przewozów pasażerskich (RM.0006.112.2017);
9.13 rozpatrzenia podtrzymanego przez sołtysa wniosku sołectwa Kanie dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w 2018 r.(RM.0006.115.2017);
9.14 zmiany uchwały Nr XXXV.312.2016 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej gminy Brwinów na lata 2017-2025 (RM.0006.121.2016);
9.15 zmian w uchwale budżetowej Nr XXXV.313.2016 Rady Miejskiej w Brwinowie
z dnia 28 grudnia 2016 r. (RM.0006.122.2016);
9.16 zmiany Statutu Gminy Brwinów (RM.0006.124.2017).

10. Zapytania i interpelacje.
11. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
12. Zamknięcie sesji.

P r z e w o d n i c z ą c y
Rady Miejskiej w Brwinowie
/ - / Sławomir Rakowiecki

pdf

9.1

Rozmiar: 1.04 mb
pdf

9.3

Rozmiar: 686.18 kb
pdf

9.2

Rozmiar: 1.30 mb
pdf

9.4

Rozmiar: 688.07 kb
pdf

9.5

Rozmiar: 837.94 kb
pdf

9.6

Rozmiar: 548.96 kb
pdf

9.7

Rozmiar: 450.05 kb
pdf

9.8

Rozmiar: 6.62 mb
pdf

9.9

Rozmiar: 4.52 mb
pdf

9.10

Rozmiar: 2.94 mb
pdf

9.11

Rozmiar: 515.90 kb
pdf

9.12

Rozmiar: 511.65 kb
pdf

9.14

Rozmiar: 1.29 mb
pdf

9.13

Rozmiar: 3.13 mb
pdf

9.15

Rozmiar: 1.84 mb
pdf

9.16

Rozmiar: 781.37 kb