Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), w trybie określonym w § 26 ust. 6 Statutu gminy Brwinów (uchwała LIX/521/2010 z dnia 1 marca 2010 r. Rady Miejskiej w Brwinowie - Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego Nr 170 z 2003 r., poz.4166 z późn. zm.) zwołuję XLVII sesję Rady Miejskiej w Brwinowie VII kadencji, która odbędzie się dnia 12 października 2017 r. o godz. 1800 w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.


Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przedstawienie przez Burmistrza Gminy Brwinów informacji dotyczącej analizy oświadczeń majątkowych.
4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Brwinowie dotycząca analizy oświadczeń majątkowych składanych przez radnych.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:

5.1 przyjęcia do realizacji projektu oraz wniesienia wkładu własnego projektu pn. „Wsparcie dla przedszkoli w Brwinowie” w latach 2017-2018, współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci
i młodzieży, Poddziałanie 10.1.4 Edukacja przedszkolna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (RM.0006.103.2017);
5.2 przyjęcia do realizacji projektu oraz wniesienia wkładu własnego do projektu pn. „Ścieżka edukacyjno – zawodowa” w latach 2018 i 2019,
nr projektu RPMA.10.03.03-14-8700/17 (RM.0006.104.2017);
5.3 zmiany uchwały Nr XXXV.312.2016 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia
28 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej gminy Brwinów na lata 2017 -2025 (RM.0006.105.2017);
5.4 zmian w uchwale budżetowej Nr XXXV.313.2016 Rady Miejskiej w Brwinowie
z dnia 28 grudnia 2016 r. (RM.0006.106.2017).

6. Zamknięcie sesji

P r z e w o d n i c z ą c y
Rady Miejskiej w Brwinowie
/ - / Sławomir Rakowiecki