Połączone posiedzenie Komisji Inwestycji i Finansów oraz Komisji Rolnictwa, Środowiska i Ładu Przestrzennego odbędzie się 25 sierpnia  2017 r. o godz. 18:00 w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał.

4. Sprawy wniesione i wolne wnioski.

5. Zamknięcie posiedzenia.

      Przewodniczący Komisji Inwestycji               Przewodnicząca Komisji Rolnictwa
                 i Finansów                                  Środowiska i Ładu Przestrzennego
          /-/ Grzegorz Matysiak                                   /-/ Aldona Górniak