Połączone Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Sportu oraz Komisji Inwestycji i Finansów odbędzie się 9 maja 2017 r. o godz. 18:00 w sali konferencyjnej  przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

 

 

Porządek obrad:.    

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Zaopiniowanie projektów uchwał.
  4. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
  5. Zamknięcie posiedzenia

Przewodnicząca Komisji Kultury,        Z-ca Przewodniczącego Komisji
 Oświaty i Sportu                    Inwestycji i Finansów     

/-/ Małgorzata Kucharska                   /-/ Zbigniew Bartosik