Zapraszam na XLII sesję Rady Miejskiej w Brwinowie, która odbędzie się w dniu 10 maja 2017 roku (środa) o godz. 17.00 w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z XXXVIII, XXXIX oraz XL sesji.
4. Informacje Burmistrza Gminy Brwinów.
5. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej w Brwinowie.
6. Rozpatrzenie uchwał w sprawie:

6.1 wyrażenia zgody na nabycie działek w miejscowości Owczarnia gmina Brwinów (RM.0006.44.2017);
6.2 wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w miejscowości Owczarnia gmina Brwinów (RM.0006.54.2017);
6.3 powołania Miejskiej komisji do spraw referendum w Brwinowie (RM.0006.48.2017);
6.4 ustalenia cen za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Osiedla Słoneczne w Kaniach gmina Brwinów (RM.0006.45.2017);
6.5 zmiany uchwały nr XXXIX.343.2017 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków (RM.0006.46.2017);
6.6 przyjęcia przez gminę Brwinów zadania zarządzania częścią dróg powiatowych (RM.0006.51.2017);
6.7 udzielenia pomocy rzeczowej województwu mazowieckiemu w zakresie urządzenia zieleni miejskiej w pasie drogi wojewódzkiej nr 720, ul. Pszczelińskiej (RM.0006.43.2017);
6.8 udzielenia pomocy rzeczowej województwu mazowieckiemu (RM.0006.52.2017);
6.9 udzielenia pomocy rzeczowej powiatowi pruszkowskiemu(RM.0006.53.2017);
6.10 zmiany uchwały Nr XXXV.312.2016 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej gminy Brwinów na lata 2017-2025 (RM.0006.49.2017);
6.11 zmian w uchwale budżetowej Nr XXXV.313.2016 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 28 grudnia 2016 r. (RM.0006.50.2016)

 

7. Zapytania i interpelacje.
8. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
9. Zamknięcie sesji.

P r z e w o d n i c z ą c y

Rady Miejskiej w Brwinowie

/ - / Sławomir Rakowiecki

pdf

Załącznik nr 1

6.01z
Rozmiar: 1.86 mb
pdf

Załącznik nr 1

6.10z1
Rozmiar: 4.08 mb
pdf

Załącznik nr 2

6.10z2
Rozmiar: 3.44 mb
pdf

Załącznik nr 1

6.11z1
Rozmiar: 692.83 kb
pdf

Załącznik nr 2

6.11z2
Rozmiar: 505.62 kb
pdf

Załącznik nr 3

6.11z3
Rozmiar: 2.68 mb
pdf

Załącznik nr 4

6.11z4
Rozmiar: 779.42 kb
pdf

Załącznik nr 5

6.11z5
Rozmiar: 386.12 kb
pdf

Załącznik nr 6

6.11z6
Rozmiar: 1.64 mb