W trybie określonym w art. 26 ust. 6 Statutu gminy Brwinów, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 69-IV Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 30 kwietnia 2003 r. (tekst jedn. Dz. Urz. Woj. Maz. z 2010 r. Nr 213, poz.7206) zwołuję XXXVIII sesję Rady Miejskiej w Brwinowie VII kadencji, która odbędzie się dnia 9 lutego 2017 r. o godz. 1930 w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.


Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Podjęcie stanowiska w sprawie projektu ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy.
4. Zamknięcie sesji.


P r z e w o d n i c z ą c y
Rady Miejskiej w Brwinowie
/ - / Sławomir Rakowiecki

Stanowisko - plik PDF [700 kB]