W trybie określonym w art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016r., poz. 446 ze zm.) zwołuję XXXVI sesję Rady Miejskiej w Brwinowie VII kadencji, która odbędzie się dnia 9 stycznia 2017 r. o godz. 18.00 w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.


1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie:
3.1 zmiany uchwały Nr. XI.101.2015 z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia „Lokalnego programu rewitalizacji gminy Brwinów na lata 2015-2025” (RM.0006.1.2017)
4. Zamknięcie sesji.


P r z e w o d n i c z ą c y
Rady Miejskiej w Brwinowie
/ - / Sławomir Rakowiecki

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Brwinowa na lata 2016-2023 - PDF