Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Środowiska i Ładu Przestrzennego odbędzie się 30 listopada 2016 r. o godz. 18:00 w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.


Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Zaopiniowanie realizacji budżetu za I półrocze 2016 r.
4. Omówienie i zaopiniowanie projektu budżetu na 2017 r. w zakresie dotyczącym działalności Komisji.
5. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
6. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji Rolnictwa,

Środowiska i Ładu Przestrzennego

Aldona Górniak