XXXIV sesję Rady Miejskiej w Brwinowie, która odbędzie się w dniu 29 listopada 2016 roku (wtorek) o godz. 17.00 w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Informacje Burmistrza Gminy Brwinów.
 4. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej w Brwinowie.
 5. Wręczenie nagród rzeczowych dla laureatów i osób wyróżnionych w konkursie na największy owoc i warzywo.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez gminę Brwinów od Skarbu Państwa – Agencji Nieruchomości Rolnych, części nieruchomości położonych na terenie gminy Brwinów (RM.0006.125.2016);
  • wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez gminę Brwinów od Agencji Nieruchomości Rolnych, nieruchomości położonych w miejscowości Parzniew, gm. Brwinów (RM.0006.127.2016);
  • przyjęcia sprawozdania z działalności Środowiskowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brwinowie za rok 2015 (RM.0006.54.2016);
  • przyjęcia Rocznego programu współpracy gminy Brwinów z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok (RM.0006.121.2016);
  • przyjęcia „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla obszaru, na którym organizatorem publicznego transportu zbiorowego jest gmina Brwinów (RM.0006.124.2016);
  • zmiany uchwały Nr XI.101.2015 z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia „Lokalnego programu rewitalizacji gminy Brwinów na lata 2015-2025” (RM.0006.126.2016);
  • zmiany uchwały Nr XIX.174.2015 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej gminy Brwinów (RM.0006.128.2016);
  • zmian w uchwale budżetowej Nr XIX.175.2015 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 18 grudnia 2015 r. (RM.0006.129.2016).

 

 1. Zapytania i interpelacje.
 2. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
 3. Zamknięcie sesji.

P r z e w o d n i c z ą c y

Rady Miejskiej w Brwinowie

/ - / Sławomir Rakowiecki