Uprzejmie zapraszam na połączone posiedzenie Komisji Rozwoju i Kształtowania Polityki Przestrzennej z Komisją Ochrony Środowiska i Rozwoju Terenów Wiejskich, które odbędzie się dnia 11 grudnia 2012 r. o godzinie 1800 w sali Urzędu Gminy Brwinów przy
ul. Grodziskiej 12


Porządek obrad:

1.    Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2.    Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3.    Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  części Gminy Brwinów, obejmującego jednostkę  administracyjną- wieś Falęcin.
4.    Opiniowanie uchwał bieżących zadekretowanych do Komisji..
5.    Sprawy wniesione i wolne wnioski.
6.    Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Przewodniczący Komisji Rozwoju
i Kształtowania Polityki Przestrzennej
Rady Miejskiej w Brwinowie

             /-/  Rafał Wysocki

Przewodnicząca Ochrony Środowiska 
i Rozwoju Terenów Wiejskich
Rady Miejskiej w Brwinowie
    
 /-/  Aldona Górniak