Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Sportu, które odbędzie się w dniu 22 stycznia  2013 roku o godz. 18.00 w sali Urzędu Gminy przy
ul. Grodziskiej 12.


Porządek obrad:

1.    Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2.    Podsumowanie ubiegłego roku.
3.    Spotkanie ze Stowarzyszeniami i Klubami Sportowymi.
4.    Sprawy bieżące.
5.    Ewentualne zaopiniowanie projektów uchwał skierowanych do komisji.
6.    Sprawy wniesione i wolne wnioski.
7.    Zamknięcie posiedzenia.
                                       


Przewodniczący Komisji Kultury, Oświaty i Sportu
Rady Miejskiej w Brwinowie
/-/ Andrzej Precigs