Zaproszenie na posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Sportu, które odbędzie się w dniu 15 lutego 2013  roku o godz. 18.00 w siedzibie urzędu przy ul. Grodziskiej 12.


Porządek obrad:

1.    Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2.    Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3.    Zaopiniowanie projektów uchwał, które ewentualnie wpłyną do Komisji.
4.    Ewentualne sprawy wniesione przez Gości Komisji, dotyczące działalności kulturalnej, oświatowej bądź sportowej.
5.    Przyjęcie planu pracy Komisji na 2013 rok.
6.    Sprawy wniesione i wolne wnioski.
7.    Zamknięcie posiedzenia Komisji.


Przewodniczący
Komisji Kultury, Oświaty i Sportu
Rady Miejskiej w Brwinowie
-/  Andrzej Precigs