Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rozwoju i Kształtowania Polityki Przestrzennej, które odbędzie się dnia 20 lutego 2013 r. o godzinie 1800 w sali Urzędu Gminy Brwinów przy ul. Grodziskiej 12

Porządek obrad:

1.    Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2.    Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3.    Omówienie projektu uchwały w sprawie zasad nadawania nazw ulic, dróg wewnętrznych, placów, pasów komunikacyjnych i innych obiektów publicznych położonych na terenie Gminy Brwinów.
4.    Omówienie i przyjęcie planu pracy Komisji na 2013 rok.
5.    Zaopiniowanie projektów uchwał skierowanych na sesję.
6.    Sprawy wniesione i wolne wnioski.
7.    Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Przewodniczący Komisji Rozwoju
i Kształtowania Polityki Przestrzennej
Rady Miejskiej w Brwinowie

             /-/  Rafał Wysocki