Zaproszenie na  posiedzenie Komisji Inwestycji i Gospodarki Komunalnej, które odbędzie się dnia 21 marca 2013 r. o godz. 18.00 w siedzibie Urzędu przy ul. Grodziskiej 12.

 
Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Sprawy mieszkańców
3. Zapoznanie się z wnioskiem składanym przez PTO „Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów - poprawa spójności obszaru Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów poprzez współpracę w zakresie polityki społecznej, kształtowania przestrzeni publicznej, gospodarki wodnej i komunikacji” w ramach działania na rzecz rozwoju miast przez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego.
4. Zaopiniowanie wprowadzenia nowego zadania  do WPI Gminy Brwinów na lata 2012-2023  „Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów - poprawa spójności obszaru PTO poprzez współpracę w zakresie polityki społecznej, kształtowania przestrzeni publicznej, gospodarki wodnej i komunikacji”
5. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał skierowanych na sesję
6. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
7. Zamknięcie posiedzenia Komisji.


Przewodniczący Komisji Inwestycji
            Rady Miejskiej w Brwinowie
            (-) Dariusz Krzemiński