Zaproszenie na  połączone posiedzenie Komisji Inwestycji i Gospodarki Komunalnej i Komisji Skarbu, które odbędzie się dnia 7 maja 2013 r. o godz. 1930 w siedzibie Urzędu przy ul. Grodziskiej 12.


 Porządek obrad:
1.    Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2.    Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3.   Zaopiniowanie projektu uchwały zgłoszonego przez radnych w sprawie wyboru metody ustalania opłaty oraz określenia stawki opłaty za gospodarowanie  odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Brwinów.  
4.    Sprawy wniesione i wolne wnioski.
5.    Zamknięcie posiedzenia Komisji.                Przewodniczący Komisji Skarbu
                     Rady Miejskiej w Brwinowie
                             (-) Andrzej Guzik


    Przewodniczący Komisji Inwestycji
i Gospodarki Komunalnej
         Rady Miejskiej w Brwinowie
             (-) Dariusz Krzemiński