Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się dnia 13 maja 2013 r.   o   godz. 17.00  w   siedzibie  Urzędu  Gminy   przy
ul. Grodziskiej 12 w sali konferencyjnej.
 
Porządek obrad:
 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3. Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 rok.
4. Sprawy bieżące.
5. Zamknięcie posiedzenia Komisji.
 
 
 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
/-/ Henryk Tybuś